phan-so-bang-nhau

Phân số bằng nhau

Định nghĩa Phân số bằng nhau Hai phân số    và    gọi là bằng nhau nếu a * d = b * c 2. Các ví dụ – Ví dụ 1.   =  vì (-3) …